Навігація

Останні фото

Календар

Радехівська РДА » Інформація » Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану територіїдля розміщення тваринницького комплексу на землях Половецької сільської ради, Радехівського району, Львівської області (за межами населеного пункту села Полове

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану територіїдля розміщення тваринницького комплексу на землях Половецької сільської ради, Радехівського району, Львівської області (за межами населеного пункту села Полове

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану територіїдля розміщення тваринницького комплексу на землях Половецької сільської ради, Радехівського району, Львівської області (за межами населеного пункту села Полове в районі земельних ділянках кадастровий

№ 4623984500:04:000:0525 та кадастровий № 4623984500:04:000:0526

Загальні положення

Замовник СЕО

Радехівська районна державна адміністрація Львівської області, місцезнаходження: пр.Відродження, 3, м.Радехів, Радехівський р-н, Львівська обл., 80200, в особі голови п.С.В.Рудницького.

ЄДРПОУ 04056380

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний території для розміщення тваринницького комплексу на землях Половецької сільської ради, Радехівського району, Львівської області (за межами населеного пункту села Полове в районі земельних ділянках кадастровий №4623984500:04:000:0525 та кадастровий №4623984500:04:000:0526)розробляється на замовлення Радехівської районної державної адміністрації Радехівського району Львівської області відповідно до розпорядження голови адміністрації п. С.В.Рудницького від 8 квітня 2020 р. №116.

Детальним планом опрацьовується планувальне рішення території за межами населеного пункту села Полове в районі земельних ділянках кадастровий № 4623984500:04:000:0525 та кадастровий №4623984500:04:000:0526, орієнтовною площею проведення проектних робіт 9,0 га.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельних ділянок з метою:

– деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень схеми планування Радехівського району Львівської області та схеми планування Львівської області;

– розроблення планувальної структури частини території земель з цільовим призначенням «01.02 Для ведення фермерського господарства» з можливістю будівництва та обслуговування свиноферми на 25000 свиней;

– виявлення та уточнення територіальних ресурсів для містобудівного використання;

– визначення планувальних меж території свиноферми;

– визначення містобудівних умов і обмежень на проектовану територію;

– обґрунтування потреб та містобудівний розрахунок території і визначення її цільового призначення, відображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

– визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами;

– визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території

– проведення стратегічної екологічної оцінки.

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– Закону України «Про відходи»;

– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

– Закону України «Про екологічну мережу України»;

– Закону України «Про охорону земель»;

– Закону України «Про рослинний світ»;

– Закону України «Про тваринний світ»;

– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»;

– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

– ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища».

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проектована територія складається з земельних ділянкок: кадастровий №4623984500:04:000:0525 та кадастровий №4623984500:04:000:0526

– існуюча категорія земель – землі с/г призначення;

– існуюче цільове призначення – 01.02 Для ведення фермерського господарства;

– існуючий вид використання – під ріллею.

Проектний стан

– проектована категорія земель – землі с/г призначення;

– проектоване цільове призначення – 01.02 Для ведення фермерського господарства;

– проектований вид використання – для будівництва та обслуговування свиноферми на 25 тис. голів.

– проектована санітарно-захисна зона – 1000 м.

Розташування

Ділянка розміщена за межами населеного пункту с. Полове та межує:

– з півночі – територія виробничої зони (виробничі цехи ТОВ «Мебель-Сервіс»);

– з заходу та півдня – землі с/г призначення, угіддя – рілля (розпайовані землі);

– зі сходу – територія зелених насаджень.

Найближчий житловий будинок розташований на віддалі 1250 м від проектованої території (с. Йосипівка) та 1300 м (с. Станин).

Ймовірні наслідки

а) наслідкидля довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

Табл. 1. Ймовірні наслідки виконання ДДП

Сфери охорони довкілля

Можливі наслідки виконання ДДП

Атмосферне повітря

Під час будівництва ферми вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних робіт. Дані речовини будуть утворюватися в незначних кількостях, без перевищень норм ГДК.

При експлуатації об’єкту проектування можливе утворення викидів в повітря зі специфічним запахом та органічним вмістом.

Водне середовище

Будівельні роботи можуть бути джерелом забруднення поверхневих і підземних вод внаслідок випадкового викиду забруднювальних речовин, що будуть використовуватись на будівельному майданчику.

При експлуатації будуть утворюватися стічні води. Вплив на водне середовище буде спостерігатись у випадку незабезпечення достатньої очистки стічних вод.

Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування немає. Створення додаткових впливів на водне середовище не передбачається.

Ґрунтове середовище

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів. Внаслідок будівництва об’єктів транспортної інфраструктури можливе забруднення ґрунтового середовища нафтопродуктами.

При експлуатації ферми можливий вплив на ґрунтове середовище внаслідок неправильного поводження з відходами виробництва.

Рослинний та тваринний світ

Негативного впливу не очікується.

Акустичний вплив

Шумове забруднення буде спричинене роботою відповідного устаткування підприємства, транспортними засобами. Проте, такий вплив не буде перевищувати встановлені допустимі норми.

б) наслідки для територій з природоохоронним статусом:

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться поза межами структурних елементів екологічної мережі. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки земельна ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– статистичну інформацію;

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– зменшення рівня викидів шкідливих речовин в повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах;

– влаштування централізованої системи водопостачання та водовідведення;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ, модернізація техніки для санітарного очищення;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням моніторингу та оформленням дозиметричного паспорта;

– забезпечення благоустрою території;

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж вулиць.

Передбачаються пожежно-профілактичні заходи, спрямовані на повне або часткове усунення причин виникнення і розвитку пожеж, а також на створення умов, необхідних для успішної їх ліквідації і проведення рятувальних робіт.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

Пропонується така структура звіту:

– зміст та основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Радехівська районна державна адміністрація Львівської області, місцезнаходження: пр.Відродження, 3, м. Радехів, Радехівський р-н, Львівська обл., 80200.

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для розміщення тваринницького комплексу на землях Половецької сільської ради, Радехівського району, Львівської області (за межами населеного пункту села Полове в районі земельних ділянках кадастровий № 4623984500:04:000:0525 та кадастровий № 4623984500:04:000:0526 (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Просимо надати зауваження та пропозиції.

 

 

 

 

 

 

Друк

 

Телефони гарячих ліній, за якими ви можете отримати актуальну інформацію та перевірені дані про заходи у регіоні по недопощуенню поширення коронавірус COVID-19:

- Керівник робіт Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру в Радехівському районі, першого заступника голови Радехівської РДА Назара Жолобовича:
+38 063 930 06 10

- Начальник Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру в Радехівському районі, керівника апарату Радехівської РДА Степана Вавреньчука:
+38 067 255 67 65

 


Вітаємо Вас на офіційному сайті Радехівської районної державної адміністрації!

Радехівський район розташований у північній частині Львівської області і в сьогоднішніх межах утворений в 1965 році. Територія району становить 1144 квадратних кілометри, населення – 48,46 тисячі осіб. Усього в районі 71 населений пункт.

Веб-ресурси

  pres

  vru

  pgi

  grom

  mrd

  loda

  pkrnenn

  ipl

  sdsg

  112

  pdpn

  pdpn

  pdpn